tempImageDataFile 2

Shanghai Subway Station

Shanghai, China, South Shanxi Station, trans-siberian